Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

betreffende de huur van appartement Green Park 0301

 1. TOEPASSING
  1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna de ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op de
  verhuurdoor Advieskantoor Stevens & Pauwels BV, met zetel te Aarschotsesteenweg 4 bus 1, 2230
  Herselt, en met ondernemingsnummer 0656.985.552 (hierna de ‘verhuurder’) van het
  appartement Green Park 0301, dat deel uitmaakt van residentie ‘Green Park’, gelegen te
  Westendelaan 28, 8430 Middelkerke (hierna het ‘appartement’).
  1.2. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de hierna weergegeven betekenis:
  (i) ’huurder’: de persoon/entiteit die met de verhuurder een overeenkomst sluit met betrekking
  tot huur/gebruik van het appartement; en (ii) ’gebruiker’: de huurder en de personen die de
  huurder vergezellen en die dus gebruik (zullen) maken van het door de huurder gehuurde
  appartement.
  1.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de (voorafgaande) verwijzing naar
  eventuele eigen voorwaarden van de huurder of naar andere algemene voorwaarden. De
  verhuurderwijst alle algemene voorwaarden waarnaar de huurder verwijst of die door de huurder
  worden gebruikt van de hand.
  1.4. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk
  zijn overeengekomen.
 2. RESERVERING – TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING OVEREENKOMST
  2.1. Reservering van het appartement is enkel mogelijk via de website van de verhuurder
  (www.uitgerustaandekust.be) of via e-mail (info@uitgerustaandekust.be).
  2.2. Tijdens het hoogseizoen (d.i. vanaf de laatste twee weken van juni t.e.m. de eerste twee weken
  van september) kan er enkel per volledige week geboekt worden, d.i. van maandag t.e.m. maandag.
  Tijdens het laagseizoen zijn kortere of langere huurperiodes ook mogelijk.
  2.3. De verhuurder neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn.
  Reserveringen door personen jonger dan 18 jaar worden niet aanvaard.
  2.4. De verhuurder behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen reserveringen te
  weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te verbinden.
  2.5. Indien de verhuurder de reservering van de huurder aanvaardt, zendt de verhuurder een
  bevestiging en betalingsbewijs aan de huurder. Tussen de huurder en de verhuurder komt een
  overeenkomst tot stand op het moment dat de verhuurder de reservering aan de huurder
  schriftelijk (per e-mail) heeft bevestigd.
  2.6. Indien de verhuurder het appartement, ondanks een eerder bevestigde reservering, door
  overmacht geheel of gedeeltelijk niet ter beschikking kan stellen, kan de huurder terugbetaling
  van de reeds betaalde bedragen vorderen. De huurder kan evenwel nooit aanspraak maken op
  enige vorm van schadevergoeding.
  2.7. Indien de huurder, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen aan de overeenkomst
  wenst aan te brengen is de verhuurder niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van
  de verhuurder om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd.
  2.8. Een reservering kan in principe niet worden geannuleerd en de huurder kan reeds betaalde
  bedragen (met uitzondering van de betaalde waarborg) in principe nooit terugvorderen. Enkel
  ingeval van uitzonderlijke omstandigheden (die geval per geval en op discretionaire wijze door de
  verhuurder zullen worden beoordeeld) kan de reservering worden geannuleerd mits de
  verhuurder hiermee uitdrukkelijk instemt. Indien de verhuurder de annulering (om welke reden

dan ook weigert), heeft de huurder geen verhaal tegen de verhuurder. Bij een aanvaarde
annulering tot 30 dagen voor de aanvang van het verblijf, bedragen de annuleringskosten 30% van
het totaalbedrag; bij een aanvaarde annulering minder dan 30 dagen voor de aanvang van het
verblijf is 50% van het totaalbedrag verschuldigd.

 1. TARIEVEN, KOSTEN EN WAARBORG
  3.1. De huurprijs, kosten en waarborg dienen onmiddellijk bij de reservering door de huurder te
  worden voldaan.
  3.2. De tarieven voor de huur van het appartement zijn weergegeven op de website van de verhuurder.
  Alle tarieven zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld. De verhuurder
  heeft het recht om prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wettelijke regels
  waar de verhuurder geen invloed op heeft (zoals aanpassing van BTW of toeristenbelasting) door
  te voeren en bijkomend aan de huurder aan te rekenen.
  3.3. Bij reservering dient de huurder tevens een waarborg van 300 EUR te betalen. De waarborg dient
  ter waarborging van schade en/of kosten – in de meest ruime zin van het woord – die de verhuurder
  kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder.
  De waarborg (of het eventuele restant daarvan) wordt, na verrekening van vorderingen (bv. schade
  aan het appartement en/of de aanwezige uitrusting en/of overige kosten) van de verhuurder op
  de huurder en/of gebruikers, binnen 14 dagen na het einde van het verblijf aan de huurder
  terugbetaald. Dergelijke terugbetaling impliceert niet dat afstand gedaan wordt van eventuele
  (verdere) aanspraken op schadevergoeding.
  3.4. De verhuurder heeft steeds het recht om vorderingen op de huurder uit welke hoofde dan ook te
  verrekenen met bedragen die door de huurder uit welke hoofde dan ook aan de verhuurder
  werden betaald.
 2. UITRUSTING VAN HET APPARTEMENT
  4.1. Een gedetailleerde beschrijving van het appartement is opgenomen op de website van de
  verhuurder (www.uitgerustaandekust.be). De huurder erkent dat het appartement bij de aanvang
  van het verblijf in nieuwe en propere staat is.
  4.2. De verhuurder stelt geen bedlinnen en handdoeken aan de huurder ter beschikking. Bedlinnen en
  handdoeken dienen zelf te worden voorzien tijdens het verblijf, ongeacht de duurtijd van het
  verblijf.
 3. AANKOMST EN VERTREK
  5.1. Het gehuurde appartement kan op de overeengekomen dag van aankomst, zoals vermeld op de
  bevestiging van de reservering, vanaf 15.00 uur worden betrokken, tenzij schriftelijk anders
  overeengekomen met de verhuurder. Op de overeengekomen dag van vertrek,zoals vermeld op
  de bevestiging van de reservering, dient de accommodatie uiterlijk om 11.00 uur verlaten te zijn.
  5.2. Bij aankomst in het appartement dient de huurder een inventaris van aanwezige huisraad en
  beschrijving van de staat van het appartement te ondertekenen. De huurder erkent en bevestigt
  dat dit document determinerend is voor het vaststellen van eventuele schade op het einde van het
  verblijf.
  5.3. Indien de huurder de overeenkomst met de verhuurder voor een langere duur dan de
  overeengekomen duur wenst voort te zetten en de verhuurder daarmee schriftelijk akkoord gaat,
  dient de bijkomende huurprijs voor de aanvang van de verlenging te zijn voldaan.
  5.4. Indien het gebruik van het appartement eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen
  datum zoals vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op
  terugbetaling van (een gedeelte van) de huurprijs en/of reeds betaalde kosten. In dat geval blijft

het volledige totaalbedrag van de boeking verschuldigd (bij afwezigheid van schade wordt de
waarborg wel terugbetaald).
5.5. Indien de huurder binnen 24 uur na het overeengekomen tijdstip van aankomst zonder nadere
kennisgeving niet in het appartement is gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. In
dat geval blijft het volledige totaalbedrag van de boeking verschuldigd.

 1. GEBRUIK EN TERUGGAVE VAN HET APPARTEMENT
  6.1. De huurder zal het appartement gebruiken als een goed huisvader en er zorg voor dragen dat er
  door de huurder of enige gebruiker geen schade wordt aangericht. De huurder is zowel voor
  zichzelf als voor elke gebruiker aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om het
  appartement en voor het gebruik van het appartement en de daarin aanwezige huisraad.
  6.2. Het is strikt verboden om (huis)dieren toe te laten in het appartement.
  6.3. Het is de huurder niet toegestaan het appartement onder welke benaming dan ook en uit welke
  hoofde dan ook aan derden in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met
  de verhuurder.
  6.4. Het is de huurder niet toegestaan om in het appartement meer gebruikers onder te brengen dan
  is meegedeeld bij de reservering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de verhuurder.
  6.5. De huurder en alle gebruikers (waarvoor de huurder zich sterk maakt) dienen zich te houden aan
  de (huis)regels die door de verhuurder of de uitbater van de residentie waarvan het gehuurde
  appartement deel uitmaakt, zijn opgesteld. Deze reglementen kunnen bij aankomst in de
  residentie worden geconsulteerd of vooraf bij de verhuurderworden opgevraagd.
  6.6. Desgevraagd zijn alle gebruikers (waarvoor de huurder zich sterk maakt) verplicht zich bij aankomst
  te legitimeren. Indien gebruikers geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan de verhuurder
  besluiten de gebruikers niet toe te laten.
  6.7. Ingeval een dringend onderhoud/dringende herstelling in het appartement vereist zou zijn, zal de
  huurder zonder recht op vergoeding toestaan dat deze werkzaamheden tijdens het verblijf kunnen
  worden uitgevoerd.
  6.8. De huurder dient het appartement bezemschoon op te leveren bij het einde van zijn verblijf (d.i.
  geen vuile vaat laten staan, eigen beddengoed afhalen, keuken- en koelkast schoonmaken,

vuilniszakken in de door de gemeente voorziene publieke container te brengen). Ingeval van niet-
naleving van deze bepaling heeft de verhuurder het recht bijkomende kosten op de huurder te

verhalen via inhouding van (een gedeelte van) de waarborg.

 1. INTERNETGEBRUIK
  7.1. De verhuurder biedt de huurder/gebruiker toegang tot het internet aan via een WiFi-netwerk. De
  huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van het internet alsmede de noodzakelijke
  hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en
  maatregelen ter beveiliging van enige computer of besturingssysteem. De verhuurder is niet
  aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het
  netwerk.
  7.2. De huurder/gebruiker dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een
  verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden, dienen de wettelijke
  regels te respecteren en zich te onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder
  ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan de verhuurderin de breedste zin van
  het woord. De huurder/gebruiker zullen zich tevens onthouden van het bezoeken van websites die
  een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van de verhuurder. Bij
  constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet-misbruik door de
  huurder/gebruiker heeft de verhuurder het recht om zonder nadere aankondiging de toegang tot

internet al dan niet geheel te blokkeren. De huurder vrijwaart de verhuurder tegen aanspraken
van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op de verhuurderzouden
kunnen (trachten te) verhalen voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de
huurder/gebruiker (waarvoor de huurder zich sterk maakt) van het internet is gemaakt.

 1. AANSPRAKELIJKHEID
  8.1. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken
  dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van de huur/het gebruik van het
  appartement.
  8.2. De huurder isintegraal aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde appartement,
  de huisraad en/of andere eigendommen van de verhuurder ontstaan tijdens de verblijfperiode, en
  dit ongeacht of dit verlies of deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder zelf
  dan wel van enige gebruiker of derde. Eventuele schade of verlies dient door de huurder alleszins
  onmiddellijk gemeld te worden aan de verhuurder en ter plaatse onmiddellijk te worden vergoed.
  8.3. De huurder vrijwaart de verhuurder tevens voor alle aanspraken van schade van derden die het
  gevolg zijn van enig handelen of nalaten van de huurder en/of enige gebruiker.
  8.4. Bij overtreding van de bepalingen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden en/of de
  bijkomende regels vastgesteld door de verhuurder of de uitbater van de residentie waarvan het
  gehuurde appartement deel uitmaakt, heeft de verhuurder het recht de huurder en iedere andere
  gebruiker terstond uit het appartement te (laten) verwijderen, zonder terugbetaling van de
  huursom of een gedeelte daarvan.
  8.5. Indien de verhuurder een ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van het appartement
  gebruik maakt op manier in strijd met de wet, de openbare orde en/of de goede zeden, is de
  verhuurder gemachtigd zich toegang tot het appartement te verschaffen en de huurder te (laten)
  verwijderen, zonder terugbetaling van de huursom of een gedeelte daarvan.
 2. DIVERSE BEPALINGEN
  9.1. Alle gegevens die de huurder aan de verhuurder verstrekt worden opgenomen in een
  gegevensbestand dat door de verhuurder wordt beheerd en dat uitsluitend wordt gebruikt voor
  administratieve doeleinden (beheer van de reservering). Op verzoek van de huurder zal de
  verhuurder deze gegevens verbeteren, aanvullen en/of verwijderen. De huurder heeft het recht
  om de verhuurder te verzoeken aan hem meete delen welke persoonsgegevens die op de huurder
  betrekking hebben, worden verwerkt.
  9.2. De verhuurder communiceert in principe uitsluitend per e-mail (info@uitgerustaandekust.be).
  9.3. Op de overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder is uitsluitend Belgisch recht van
  toepassing. De vrederechter van Oostende (tweede kanton) is uitsluitend bevoegd om kennis te
  nemen van eventuele geschillen tussen de verhuurder en huurder.

Versie d.d. 15 september 2021